ᖃᓄᖅ ᑐᑭᖃᕐᐸ “ᑕᑯᖅᑰᑕᕈᑕᐅᓂᖓ ᑕᕐᕋᐅᑉ”? ᓯᓚᖅᑯᓇᖕᖏᑐᑯᑦ ᑐᖕᖓᕖᑦ [Qu'est-ce que l'imaginaire du Nord? Principes éthiques — traduction en inuktitut]

Chartier, Daniel et ᓵᕐᑎᔾ, ᑖᓂᐊᓪ (2019). ᖃᓄᖅ ᑐᑭᖃᕐᐸ “ᑕᑯᖅᑰᑕᕈᑕᐅᓂᖓ ᑕᕐᕋᐅᑉ”? ᓯᓚᖅᑯᓇᖕᖏᑐᑯᑦ ᑐᖕᖓᕖᑦ [Qu'est-ce que l'imaginaire du Nord? Principes éthiques — traduction en inuktitut]. Montréal et Rovaniemi (Finlande), Imaginaire Nord et Arctic Arts Summit, coll. « Isberg », 157 p.

Fichier(s) associé(s) à ce document :
[img]
Prévisualisation
PDF
Télécharger (3MB)

Résumé

ᓀᓈᕐᓯᒪᔪᖅ – ᑌᑦᓱᒪᓂᓂᑐᖃᖅ ᐊᕐᕌᒍᕐᓂ ᐊᒥᓱᒐᓴᖕᓂ ᑕᕐᕋᖅ ᑕᑯᖅᑰᑕᕈᑕᐅᓕᕐᐳᖅ ᓇᓗᓀᔭᐅᑎᓕᐅᕐᑕᐅᓱᓂᓗ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓂᒃ ᓴᓇᖕᖑᐊᑎᓄᑦ ᐊᓪᓚᑎᓄᓪᓗ ᖃᓪᓗᓈᓂᒥᐅᓄᑦ. ᑕᑯᖅᑰᑕᕐᓂᒥᒍᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᒍᓯᕐᓂᒃ ᐃᓱᒻᒪᐅᓯᓂᒃ ᑲᑎᕐᓱᐃᓯᒪᕗᑦ ᐊᑯᓂᓂᑦ “ᑕᕐᕋᐅᑉ ᑕᑯᖅᑰᑕᕈᑕᐅᒍᓯᖓᓂᒃ” -ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒋᑦ ᓯᑳᓐᑎᓂᕕᐊᑉ “ᑕᕐᕋ”ᖓ,ᑲᓛᓪᓖᑦ,ᐅᔮᓯᐊ,“ᖁᑦᓯᑐᖅ ᑕᕐᕋᖅ”ᓗ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᒋᒃ. ᖃᓪᓗᓈᑦ ᑎᑭᓕᑌᓐᓇᓯᒪᕗᑦ ᑕᕐᕋᐅᑉ ᑲᔾᔨᖓᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᕙᑎᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᓈᓯᒪᓕᖅᑯᑦ, ᑕᒪᓐᓇ “ᑕᕐᕋ”ᐅᑉ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖓ ᑕᑯᖅᑰᑕᕐᑕᐅᓂᖓ ᒪᕐᕈᐃᓕᖓᐅᑎᒋᓚᕿᔭᖓᓂᐅᒃ: ᓯᓚᑎᐊᓂᑦ ᐱᓯᒪᔪᖅ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᑕᑯᖅᑰᑕᕐᓂᖓ, ᐊᒻᒪᓗ-ᐃᓗᒥᑦ ᐱᓯᒪᔪᖅ-ᑕᕐᕋᒥᐅᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᖏᓐᓂᑦ (ᐃᓄᐃᑦ, ᓵᒦᑦ, ᑯᔩ ᐊᓪᓓᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ). ᓯᕗᓪᓖᑦ ᑲᒪᓇᓪᓗᐊᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᖅᑰᑕᕈᓯᓖᑦ ᐁᑉᐯᖏᑦ ᓈᓚᑦᑕᐅᖏᑦᑐᑦ. ᑐᑭᓯᒪᒍᒪᒍᑦᑕ “ᑕᕐᕋ”ᐅᑉ ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᐃᓱᒻᒪᐅᓯᒋᔭᐅᒍᑎᖓᓂᒃ ᐃᓚᑰᖕᖏᑐᒥᒃ ᓱᓇᒥᑦᓯᓯᐊᕐᑐᒥᒃ, ᐊᐱᕆᐅᑎᖃᕆᐊᖃᕐᐳᒍᑦ ᐃᒻᒥᓄᑦ ᒪᕐᕉᓂᒃ: ᖃᓄᖅ ᑕᑯᖅᑰᑕᕈᑏᑦ (ᐊᔾᔨᖑᐊᑎᑐᑦ) ᑐᑭᓯᒪᒍᑕᐅᓲᒍᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᕐᕋᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᖅᑯᒌᒃᑯᑏᑦ ᑐᖕᖓᕕᒋᔭᐅᔪᑦᓴᐅᒪᖔᑕ ᑕᕐᕋᒥᐅᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᖃᑎᒌᖕᖏᑐᑦ ᑲᖐᒋᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᑕᑯᖅᑰᑕᕐᓂᖏᑦ ᓱᓇᒥᑦᑐᒥᒃ ᑕᑯᓐᓇᐅᓯᖃᑦᓯᐊᓂᕐᒧᑦ (ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᒐᓗᓗᐊᕐᑐᖅ ᑕᑯᖅᑰᑕᕈᓯᒋᔭᐅᔪᐃᑦ ᒥᑭᓪᓕᑎᕐᑕᐅᒪᓲᑦ ᓯᕿᓂᕐᒥᐅᓄᑦ) ? ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂ, ᐊᐱᖅᑯᑏᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᑭᐅᒐᓱᐊᕐᐹᑲ, ᓯᕗᓪᓕᒥ ᑐᑭᓯᒍᑕᐅᒐᔭᕐᑐᖅ ᓇᓗᓀᔭᖅᑳᓱᒍ ᓱᓇᐅᒻᒪᖔᑦ ᑕᕐᕋᐅᑉ ᑕᑯᖅᑰᑕᕐᑕᐅᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓂᔨᑦᓱᖓ ᐃᓓᓐᓈᕆᖕᖏᑑᓗᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᒐᔭᕐᑐᒥᒃ “ᐃᓓᓐᓈᕆᖕᖏᒪᕆᑦᑐᒥᒃ - ᑕᖏᖃᑦᓯᐊᑐᒥᒃ” ᐅᑭᐅᕐᑕᑑᑉ ᐃᓗᕐᕈᓯᖃᕐᓂᖓᑕ. ᐊᒥᓱᐃᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᑕᖃᕐᒥᑎᓗᒍ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᖅ ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᑐᖅ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐅᐃᐅᐃᑎᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐅᔭᓴᒥᐅᑎᑐᑦ, ᓄᐊ’ᐅᐃᒥᐅᑎᑐᑦ, ᔭᐸᓃᓯᑎᑐᓪᓗ ᑕᕐᕋᒥᐅᓪᓗ ᓵᒥᑎᑐᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᐊᒐᓕᐊᒍᕗᑦ 14 ᐅᖃᐅᓰᑦ ᑕᕐᕋᒥᐅᔦᑦ ᐊᑐᕐᓱᒋᑦ. Édition multilingue en inuktitut, mais aussi en français, anglais, russe, norvégien, japonais et sâme du Nord. Des éditions existent dans 14 des langues du Nord.

Type: Livre
Mots-clés ou Sujets: Nord, Arctique, Québec, Canada, Norvège, Suède, Islande, Groenland, Russie, Alaska, Autochtone, Froid, Scandinavie, Grand Nord, Nordicité, Hivernité, Éthique, Pôle, Imaginaire, Culture, Minorité, Finlande, Danemark, Colonisation, Nunavik, Inuktitut
Unité d'appartenance: Faculté des arts > Laboratoire international de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique
Déposé par: Daniel Chartier
Date de dépôt: 15 juill. 2019 07:52
Dernière modification: 15 juill. 2019 07:52
Adresse URL : http://archipel.uqam.ca/id/eprint/12593

Statistiques

Voir les statistiques sur cinq ans...